Skip to content
UCHWAŁA Nr XLV/204/2013
Rady Gminy Lubień
z dnia 27 listopada 2013 roku
 
w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz określenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Lubień.
           
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 2011 r., Nr 45, poz.236)    Rada Gminy Lubień uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Lubień, a także określenia opłat za korzystanie z tych cmentarzy, ustala się niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem.
 
§ 2
 
Następujące cmentarze komunalne stanowią mienie Gminy Lubień:
cmentarz komunalny w Tenczynie
 
§ 3
 
Cmentarze komunalne przeznaczone są do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na ich światopogląd, wyznanie i rodzaj obrzędu pogrzebowego.
 
§ 4
 
1.         Zarządzającym cmentarzami komunalnymi jest Wójt Gminy Lubień wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Lubniu.
2. Wójt Gminy Lubień może powierzyć wykonywanie całości lub części usług zarządzania cmentarzem komunalnym sołtysowi tego sołectwa, na terenie którego położony jest cmentarz komunalny.
3.         Wójt Gminy Lubień może powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywanie usługi zarządzania wszystkimi lub niektórymi cmentarzami komunalnymi, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 5
 
1.Dysponentem grobu jest podmiot uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania grobu i jego przeznaczenia, który uiścił stosowną opłatę.
2. Zwłoki osób zmarłych na terenie Gminy Lubień niepochowane przez podmioty do tego uprawnione ani nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są grzebane przez zarządzającego cmentarzami komunalnymi.
 
§ 6
 
Grzebanie zmarłych odbywa się po ustaleniu z zarządzającym miejsca i rodzaju pochówku, w sposób zapewniający planowe zagospodarowanie cmentarza i optymalne wykorzystanie jego powierzchni. Należy przy tym uwzględnić słuszne postulaty dysponenta grobu. Przed pochowaniem dysponent grobu dostarcza zarządzającemu kopię aktu zgonu osoby pochowanej.
 
§ 7
 
Na cmentarzach komunalnych urządza się:
1)           groby ziemne,
2)           groby murowane,
3)           grobowce,
4)           kolumbarium,
2. Groby ziemne i murowane urządza się jako:
1)           groby zwykłe – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny,
2)           groby pogłębione - przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych piętrowo,
3)           groby podwójne lub szersze – składające się z określonej liczby miejsc grzebalnych przylegających do siebie w poziomie
4)           groby urnowe – przeznaczone do pomieszczenia urny ze szczątkami pochodzącymi ze spopielenia zwłok.
 
§ 8
 
Każda osoba lub podmiot zamierzająca wykonywać roboty na terenie cmentarzy zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 
§ 9
 
1. Roboty na terenie cmentarzy mogą być wykonywane jedynie przez dysponentów miejsc grzebalnych, którzy dopełnią wymaganych Regulaminem formalności; przy czym dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać roboty we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom.
2. Zarządzający cmentarzem komunalnym nie ma obowiązku ustalania czy osoba zlecająca roboty jest rzeczywiście dysponentem miejsca grzebalnego, w przypadku powzięcia jednak jakichkolwiek wątpliwości zarządzający może dokonać stosowanych ustaleń w tym zakresie.
3.         Prowadzenie robót budowlanych na cmentarzu komunalnym musi odbywać się z poszanowaniem charakteru miejsca,  w sposób nie zakłócający funkcjonowania cmentarza - tak, aby nie utrudniać korzystania z dróg i ciągów pieszych oraz nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególności zabronione jest parkowanie pojazdami czy składowanie materiałów w sposób utrudniający przejazd czy przejście konduktów pogrzebowych, obsłudze cmentarzy czy osobom obecnym na cmentarzu.
4. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty winny być wstrzymane na czas trwania ceremonii pogrzebowej.
5.         Podmioty świadczące usługi kamieniarskie nie mogą umieszczać swoich reklam lub w inny sposób reklamować swoich usług na terenie cmentarzy komunalnych.
6. Zarządzający cmentarzami komunalnymi nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę robót.
 
§ 10
 
1. Roboty polegające na wykonywaniu na terenie cmentarza komunalnego prac budowlanych np. na budowie grobów murowanych, montażu lub demontażu nagrobków w całości lub w części (z wyłączeniem elementów dekoracyjnych, np. tablice nagrobkowe, ozdobniki, rozety, wazony) z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, wykonywaniu okładzin kamiennych lub lastrykowych na istniejących grobach murowanych, wymagają uzyskania zezwolenia.
2. W przypadku, gdy roboty mają być wykonywane na zlecenie dysponenta przez innego wykonawcę, o udzielenie zezwolenia na wykonanie robót winien wystąpić bezpośrednio sam wykonawca.
3. W celu uzyskania zezwolenia na wykonanie na terenie cmentarzy robót, o których mowa w ust. 1, należy:
1)           w przypadku powierzenia przez dysponenta wykonania robót innemu wykonawcy - złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu go przez dysponenta miejsca grzebalnego do wykonania robót,
2)           złożyć pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające fakt zapoznania się z Regulaminem, jeżeli wcześniej dany wykonawca takiego oświadczenia jeszcze nie złożył,
3)           dokonać stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
4. W przypadku, gdy demontaż i montaż uprzednio istniejącego nagrobka wykonywany jest bezpośrednio w celu dokonania pogrzebu nie wymaga się uzyskania osobnego zezwolenia.
5. Nie wydaje się zezwoleń na wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 na miejscach grzebalnych, które nie są opłacone.
6. Na żądanie zarządzającego należy przedstawić również dokumenty, które potwierdzałyby uprawienie do dysponowania miejscem grzebalnym.
7. Inne roboty kamieniarskie niż określone w ust. 1, w tym w szczególności roboty konserwacyjne, renowacyjno-porządkowe, montaż elementów dekoracyjnych, kucie liter nie wymagają zezwolenia. W przypadku jednak, gdy do ich wykonania konieczny jest wjazd na teren cmentarza, osoba wykonująca roboty winna uzyskać na zasadach ogólnych zgodę zarządzającego na wjazd.
8. Zarządzający może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 wykonawcy, który uprzednio nienależycie wykonał wcześniejsze roboty, a w szczególności nie wykonał ciążącego na nim obowiązku uprzątnięcia terenu lub wywozu odpadów, do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zapłaty kosztów wykonania zastępczego.
9. W przypadku wykonywania robót wymienionych w ust. 1 bez stosownego zezwolenia, wykonawcy zostanie naliczona stosowna opłata za nie posiadanie zezwolenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
10. Zezwolenie na wykonywanie robót wydaje się każdorazowo w odniesieniu do jednego ściśle określonego miejsca grzebalnego. W przypadku prac przy kilku miejscach grzebalnych wymagane jest odrębne zezwolenie w odniesieniu dla każdego z nich.
 
§ 11
 
1. Zezwolenie na prace kamieniarskie jest ważne i upoważnia do wykonywania robót na terenie cmentarza licząc od dnia jego wydania przez okres:
1)           30 dni - w przypadku budowy grobowca,
2)           10 dni - w przypadku montażu nagrobka,
3)           w przypadku innych prac termin ich wykonania i ważności zezwolenia zarządzającego ustala indywidualnie, stosownie do okoliczności.
2. Zezwolenie na wykonanie robót uprawnia do wjazdu na teren cmentarza celem ich wykonania.
 
§ 12
 
1. Wykonawca robót na żądanie upoważnionego pracownika zarządzającego cmentarzami komunalnymi winien okazać zezwolenie na wykonanie robót.
2. Uprawnieni pracownicy zarządzającego mają prawo do kontroli robót w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu w zakresie zgodności ich wykonania z Regulaminem.
3. Zarządzającemu cmentarzami komunalnymi przysługuje uprawienie do kontroli (wglądu do) pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarza ruchomości.
 
§ 13
 
1. Zakres robót nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego przysługującego jego dysponentowi.
2. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1, w szczególności poprzez utwardzenie przejść między grobami lub ustawienie ławki, w razie skarg dysponentów grobów sąsiednich zarządzający może zażądać od zlecającego lub wykonawcy robót usunięcia w określonym terminie nieprawidłowości i demontażu na koszt zobowiązanego elementów wykonanych niezgodnie z Regulaminem. W przypadku niewykonania polecenia w wyznaczonym terminie zarządzający uprawniony będzie do powierzenia zastępczego wykonania niezbędnych robót osobie trzeciej a kosztami wykonania zastępczego obciąży zobowiązanego.
3. W szczególnych wypadkach, gdy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia albo innego mienia albo gdy wykonane roboty w sposób szczególnie uciążliwy utrudniają korzystanie ze ścieżki lub grobów sąsiednich, zarządzający cmentarzami komunalnymi może zlecić zastępcze wykonanie robót niezwłocznie bez wzywania zobowiązanego do wykonania robót w określonym terminie.
 
§ 14
 
1. Po zakończeniu robót osoba lub podmiot wykonujący roboty zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach, tak aby na terenie robót i w jego otoczeniu nie pozostały zabrudzenia ani uszkodzenia, a także zobowiązany jest do naprawienia wszelkich powstałych w wyniku robót szkód.
2. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 1 w czasie i zakresie określonym Regulaminem zarządzający uprawniony będzie do powierzenia ich zastępczego wykonania osobie trzeciej, a kosztami wykonania zastępczego obciąży zobowiązanego, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 15
 
1. Zakończenie robót wymaga zgłoszenia celem dokonania ich odbioru.
2. Odbioru dokonuje się w obecności wykonawcy robót najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia.
3. Z odbioru sporządza się protokół, który podpisują obie strony.
 
§ 16
 
1. Za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobiera się następujące opłaty:
1)           za przydzielenie lub przedłużenie miejsca grzebalnego - związana z korzystaniem z miejsca grzebalnego oraz z administrowaniem cmentarzem i z bieżącym jego utrzymaniem,
2)           za ekshumację lub pochowanie zwłok w grobie ziemnym lub murowanym,
3)           za wjazd na cmentarz i wykonywanie robót budowlanych,
4)           za wykonywanie w/w robót bez uzyskania stosownego zezwolenia.
5)           za korzystanie z infrastruktury cmentarza.
2.         Określenie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz sposobu ich uiszczania powierza się Wójtowi Gminy Lubień, który wydaje w tym celu stosowne zarządzenie.  
3.         Zarządzenie Wójta Gminy Lubień, o którym mowa powyżej, zostanie dodatkowo podane do publicznej wiadomości na terenie cmentarzy komunalnych i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubniu.
 
§ 17
 
W okresie od 01. kwietnia do 30. września cmentarze komunalne otwarte są w godzinach od 600 do 2200, a w okresie od 01. października do 31. marca od 700 do 1900. W dniach 31. października, 01. i 02. listopada cmentarze komunalne czynne są bez ograniczeń. Przebywanie na cmentarzach poza godzinami ich otwarcia jest zabronione.
 
§ 18
 
1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
1)           zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
2)           przebywania dzieci poniżej 6. roku życia bez opieki dorosłych;
3)           wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
4)           przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
5)           wprowadzania zwierząt.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody zarządzającego:
1)           wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;
2)           wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi;
3)           prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej;
4)           sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
5)           ustawiania ławek, ogrodzeń itp.
 
§ 19
 
Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i informacji zarządzającego umieszczanych na grobach, tablicach informacyjnych na cmentarzu lub w prasie lokalnej.
 
§ 20
 
1. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tego miejsca oraz przyległego terenu.
2. Miejsca rezerwowe winny być oznakowane tabliczkami zawierającymi nr miejsca (sektor, rząd, grób) oraz inicjałami dysponenta. Brak oznakowania może spowodować zajęcie tego miejsca.
 
§ 21
 
W wypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zarządzającemu służą uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.
 
§ 22
 
Traci moc Uchwała Nr  VI)25)94 z dnia 28.10.1994r. w sprawie określenia ogólnych kryteriów korzystania z cmentarza komunalnego w Tenczynie.
 
§ 23
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień.
 
§ 24
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.