Skip to content
Zarządzenie Nr  311/2014
Wójta Gminy Lubień
z dnia 02 stycznia 2014 r.
 
 
w sprawie: określania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Tenczynie.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t.  Dz. U. z 2013, poz. 594 z póź. zmianami.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.)  oraz w wykonaniu uchwały Nr XLV/204/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz określania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Lubień
Wójt Gminy Lubień zarządza co następuje:
 
§1
Określa  się stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Tenczynie w sposób następujący:
1. Opłata za miejsce  do pochowania zwłok w grobie ziemnym na okres 20 lat :
a / jednomiejscowym o wymiarach 2,0 m x 1,0 m – 270,00 zł brutto
b / dwumiejscowym o wymiarach 2,0 m x 2,0 m - 432,00 zł brutto
c / grobu małego dziecięcego o wymiarach 1,0 m x 0,6 m - jedno miejsce - 54 zł brutto
2. Opłata za miejsce do pochowania zwłok w grobie ziemnym i możliwość wzniesienia nagrobka na okres 20 lat:
a / na grobie ziemnym jednomiejscowym 2,0m x 1,0 m - 324,00 zł brutto
b / na grobie ziemnym dwumiejscowym  2,0 m x 2,0 m - 486,00 zł brutto
3.Opłata za miejsce do pochowania zwłok i możliwość wybudowania grobu murowanego na okres 30 lat :
a / grobowiec jedno lub dwumiejscowy o wymiarach 2,65 m x 1,40 m - 702,00 zł brutto
b / grobowiec dwu do czteromiejscowy o wymiarach 2,65 m x 2,10 m - 972,00 zł brutto
 
§2
Stawki opłat określone powyżej zastępują opłaty określone w §1 Zarządzenia Nr 203/2012r. Wójta Gminy Lubień z dnia 14 listopada 2012r.
 
§3
 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubień.